• Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Outsourcingabi.pl (RJS sp. z o.o.), są zastrzeżone.
  • Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Outsourcingabi.pl (RJS sp. zo.o.), pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Outsourcingabi.pl (RJS sp. z o.o.).
  • Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Outsourcingabi.pl (RJS sp. z o.o.).
  • Outsourcingabi.pl (RJS sp. z o.o.) na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Outsourcingabi.pl (RJS sp. z o.o.) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik.
  • Outsourcingabi.pl (RJS sp. z o.o.) nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu Outsourcingabi.pl (RJS sp. z o.o.)
  • Wszelkie loga firmowe oraz inne znaki identyfikacyjne firm trzecich użyte w serwisie internetowym Outsourcingabi.pl (RJS sp. z o.o.), są zastrzeżonymi znakami towarowymi i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
  • Jeżeli Klient przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.
  • Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.
  • Osoba zarejestrowana w naszych bazach ma pełne prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich, danych jakie nam przekazała.